Algemene Voorwaarden

van Designcy 2012

Definities

 1. Designcy: Designcy  is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder kvk-nummer 32149795
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Designcy een overeenkomst heeft afgesloten
 3. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen dat hierin is opgenomen

1. Offerte, overeenkomst en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Designcy gesloten overeenkomsten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Designcy zal de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit voeren. En streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
 2. Designcy zal de opdrachtgever zo vaak mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Designcy mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 4. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Designcy te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Werkuren

 1. Onder een werkdag wordt verstaan een periode van acht uur van maandag tot en met vrijdag.
 2. In het weekend wordt gewerkt alleen in overleg.

4. Derden inschakelen

 1. Designcy is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Dit wordt van te voren gemeld.

5. Geheimhouding en Eigendomsrecht

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Designcy niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen  ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Designcy recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken:
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
 5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 6. De opdrachtgever geeft Designcy toestemming om het ontwerp op te nemen voor eigen publiciteit of promotie, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 7. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Designcy ten allen tijde gerechtig om zijn/haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 8. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Designcy tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mails, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of bestanden, eigendom van Designcy, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 9. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de afnemer noch Designcy jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6. Honering

 1. De opdrachtgever is gehouden Designcy te betalen volgens de begroting zoals in de offerte is omschreven.
 2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Designcy voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 3. Indien Designcy op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten (meerwerk) vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Designcy worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Designcy. Designcy is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijk schriftelijk overeenkomst wordt gesloten.
 4. Designcy behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten of materiaal niet te leveren wanneer en zo lang de opdrachtgever in gebreke blijft.

 7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en de opdracht wordt opgezegd/opgeschort voor onbepaalde tijd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle tot dan toe gemaakte kosten door Designcy, vermeerdert met 30% van de totaal geraamde kosten van het project.
 2. Zowel Designcy als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Designcy het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 3. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Designcy zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Designcy ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Designcy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Wanneer de werkzaamheden van Designcy bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Garanties en vrijwaringen

 1. Designcy garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Designcy of door Designcy bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De opdrachtgever bevestigd bij een opdracht dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Designcy worden aangeleverd eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Designcy is niet aansprakelijk voor claims of rechtelijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst en afbeeldingen) op zijn/haar producten en Designcy kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van elk materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Designcy het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Designcy van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaan door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de opdrachtgever.

9. Gebruik en Licentie

 1.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken: Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken en als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 2. Wanneer de afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Designcy, verkrijgt hij een niet-overdraagbaar exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Designcy bekend te zijn gemaakt.
 3. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Designcy gemaakte kosten, zoals (buiten)rechtelijke kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

 11. Websites

 1. Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

 12. Drukwerk

 1. Designcy drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk indien dit schriftelijk is overeengekomen. Hierbij is Designcy op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

 13. Aansprakelijkheid

 1. Designcy is niet aansprakelijk voor:  Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben, verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. en fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Designcy.
 2. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. Designcy is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Designcy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 4. Het is u niet toegestaan Designcy of andere klanten schade toe te brengen op welke manier dan ook. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de faciliteiten te misbruiken voor het versturen van spam aanvallen op websites/servers of andere misdragingen.
 5. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de diensten die op zijn/haar website worden uitgevoerd.